MCA(6 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
IC-2K18 I 21000 2500 19500 3300 3111 4000 50300 50111 -
IC-2K17 III 21000 2500 14000 3300 3111 - 40800 40611 1750
IC-2K16 V 21000 2000 11500 3300 3111 - 37800 37611 1600
IC-2K15 VII 21000 1500 8500 3300 3111 - 34300 34111 1500
IC-2K14 IX 21000 1500 8500 3300 3111 - 34300 34111 -
IC-2K13 XI 19498 1100 15800 3300 3111 - 39698 39509 -

M.TECH(51/2 Years And 5 Years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
IT-2K18 I 21000 2500 19500 3300 3111 4000 50300 50111 -
IT-2K17 III 21000 2500 14000 3300 3111 - 40800 40611 -
IT-2K16 V 21000 2000 11500 3300 3111 - 37800 37611 -
IT-2K15 VII 21000 1500 8500 3300 3111 - 34300 34111 -
IT-2K14 IX 21000 1500 8500 3300 3111 - 34300 34111 -
IT-2K13 XI 19498 1100 15800 3300 3111 - 39698 39509 -

MBA(MS-5 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
IM-2K18 I 21000 2500 19500 3300 3111 4000 50300 50111 -
IM-2K17 III 21000 2500 14000 3300 3111 - 40800 40611 -
IM-2K16 V 21000 2000 11500 3300 3111 - 37800 37611 -
IM-2K15 VII 21000 1500 8500 3300 3111 - 34300 34111 -
IM-2K14 IX 21000 1500 8500 3300 3111 - 34300 34111 -

MBA(MS-2 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
FT-2K18 I 21000 2500 14500 3300 3111 4000 45300 45111 -
FT-2K17 III 21000 2500 9500 3300 3111 - 36300 36111 -

MBA(TA-2 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
TA-2K18 I 16500 2500 12000 3300 3111 4000 38300 38111 -
TA-2K17 III 16500 2500 9000 3300 3111 - 31300 31111 -

MBA(APR-2 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
AP-2K18 I 16500 2500 12000 3300 3111 4000 38300 38111 -
AP-2K17 III 16500 2500 9000 3300 3111 - 31300 31111 -

B.com(Hons-3 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
IB-2K18 I 15000 2500 10500 3300 3111 4000 35300 35111 -
IB-2K17 III 15000 2500 8000 3300 3111 - 28800 28611 -
IB-2K16 V 15000 2000 6500 3300 3111 - 26800 26611 -

MBA(Entrepreneurship - 2 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
ES-2K18 I 16500 2500 12000 3300 3111 4000 38300 38111 -
ES-2K17 III 21000 2500 9500 3300 3111 - 36300 36111 -

MBA(Tourism-5 years)

Batch Sem. Sem. Fees Exam. Fees Dev & Misc Fees Uni. Fees Boys Uni. Fees Girls Caution Money Total Fees Boys Total Fees Girls NRI $
TM-2K18 I 16500 2500 9000 3300 3111 4000 35300 35111 -